ماجرای بیژن قاسم زاده ، بازپرس مسئول فیلترینگ تلگرام چیست؟

این روز ها بحث محاکمه و تشکیل جلسه جهت بررسی اتهامات اکبر طبری و بیژن قاسم زاده بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد، …